İmam Nikahında Sorulan Sorular

Bayanlar, imam nikahı sırasında hangi sorular sorulur merak ediyorsanız aşağıdaki makalemizi okumalısınız. İşte detaylar;

Dini nikah nasıl kıyılır?

Hıristiyanların nikahlarını, kilisede papazlar kıydığı halde, papaz nikahı denmiyor Nikah kıymasını bilen her Müslüman, her yerde nikah kıyabilir, Yani Camide olması da şart değildir İmamın kıyması da, şart değildir Doktor kıyarsa, doktor nikahı, mühendis kıyarsa, mühendis nikahı denmeyeceği gibi, imam kıyınca da, imam nikahı denmez Normal adı, nikahtır Resmi nikah muamelesi ile karışmaması için, dini nikah deniyor Yoksa nikah, namaz gibi dinin bir emridir Dini namaz veya imam namazı diye bir namaz olmadığı gibi, imam nikahı da olmaz Sadece, belediyede yapılan nikah işlemleri ile karışmaması için dini nikah demeli, imam nikahı dememelidir

Nikah şöyle kıyılır:

Nikah yapacak efendi, önce zevcenin adını, Mesela Fatıma bint-i Ahmed yazar

Sonra zevcenin vekilini, Mesela Ali bin Zeyd yazar
Sonra iki erkek şahidin adını yazar Sonra zevcin adını, Mesela Ömer bin Hüseyin diye yazar

Sonra, zevc yoksa zevcin vekilinin adını yazar
Sonra, iki tarafa sorarak, uyuştukları mehr-i müecceli ve mehr-i muacceli yazar

Sonra, istiğfar okur Euzü Besmele okur
(Elhamdü lillahillezî zevvecel ervâha bil eşbâh ve ehallennikâha ve harremessifâh Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedinillezî beyyenel-harâme vel-mubâh ve alâ Âlihi ve Eshâbi-hillezîne hüm ehlüssalâhi velfelâh) der

Euzü Besmele çekip, Nur suresinin otuzikinci âyetini okur (Sadakallahül’azîm) deyip, (Kâle Resûlullah, sallallahü aleyhi ve sellem, “En-nikâhü sünnetî femen ragibe an sünnetî feleyse minnî” sadaka Resûlullah Bismillâhi ve alâ sünnet-i resûlillah) der</B>

Sonra zevcenin vekiline dönüp:
(Allahü teâlânın emri ve Peygamber efendimizin sünneti ile ve amelde mezhebimizin imamı, imam-ı a’zam Ebu Hanife hazretlerinin ictihadı ile ve hazır olan Müslümanların şehadetleri ile, vekili olduğun Fatıma bint-i Ahmedi, şu kadar altın mehr-i müeccel ve şu kadar altın muaccel ile, talibi olan Ömer bin Hüseyine tezvice, vekaletin hasebi ile, verdin mi?) der

Sonra zevcin vekiline dönüp, yine (Bismillahi ve alâ)dan başlayıp okur Sen dahi, Fatıma bint-i Ahmedi, şu kadar altın mehr-i müeccel ve aralarında malum olan mehr-i muaccel ile, vekili olduğun Ömer bin Hüseyine, vekaletin hasebi ile, aldın mı?) der
[Zevcin kendisi varsa, bunları kendisine sorar]

Her ikisine üçer kere sorar ve cevap alır Ben dahi akd-i nikah ettim der Sonra, şu duayı okur:

(Allahümmec’al hâzel akde meymûnen mubâreken vec’al beyne-hümâ ülfeten ve mehabbeten ve karârâ ve lâ tec’al beyne-hümâ nefreten ve fitneten ve firârâ Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Hadîce-tel-kübrâ ve Âişe-te ümm-il mü’minîne “radıyallahü anhümâ” Ve beyne Alîyyin “radıyallahü anh” ve Fâtıma-tez-zehrâ “radıyallahü anhâ” Allahümme a’ti le-hümâ evlâden sâlihan ve ömren tavîlen ve rızkan vâsi’an Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ lil müttekîne imâmâ Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kına azabennâr Sübhâne rabbike rabbil’ızzeti ammâ yesıfûn ve selâmün alel mürselîn velhamdülillahi rabbil’âlemin El fatiha)


İmam Nikahında Sorulan Sorular makalesi Ana Sayfa, Dini Bilgiler kategorisinde yayınlanmaktadır.

Siz de görüş, düşünce ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.